Windykacja należności Wrocław

Prowadzenie spraw o zapłatę, windykacja należności i dochodzenie roszczeń

W Kancelarii Adwokackiej OWO Adwokaci specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze spraw związanych z windykacją należności, dochodzeniem roszczeń z zaległych faktur oraz reprezentacją w sprawach o zapłatę. Nasi doświadczeni adwokaci oferują skuteczne wsparcie prawne, pomagając naszym Klientom w efektywnym dochodzeniu swoich praw.

Sprawy o zapłatę stanowią jedno z najczęstszych zagadnień poruszanych w postępowaniach przed sądami cywilnymi. Sprawy o zapłatę mają związek z niewykonaniem określonego zobowiązania. Tytułem przykładu można wskazać sprawy o zapłatę z umowy sprzedaży, sprawy o zapłatę z umowy najmu czy też sprawy o zapłatę z tytułu świadczenia usług.

Rolą adwokata w sprawach o zapłatę jest przeanalizowanie sprawy, określenia zasadności wszczęcia sprawy o zapłatę, przeanalizowanie dokumentacji, wystosowanie wezwania do zapłaty, a ostatecznie zainicjowania i prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie sprawy o zapłatę.

Prowadzenie spraw o zapłatę

Skupiamy się na efektywnym prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach związanych z niespłaconymi zobowiązaniami. Działamy w pełnym zakresie, począwszy od analizy dokumentacji, przygotowania pism procesowych, aż po reprezentację przed sądem.

Windykacja należności

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje profesjonalną obsługę windykacyjną, pomagając w odzyskaniu zaległych kwot. Stawiamy na skuteczność i podejście dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Dochodzenie roszczeń z zaległych faktur

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń związanych z nieuregulowanymi fakturami. Nasi adwokaci podejmą skuteczne kroki w celu odzyskania zaległych środków finansowych, dbając o interesy naszych klientów.

Dochodzenie należności Wrocław – tryby postępowania

Przepisy procedury cywilnej przewidują kilka trybów, w ramach których istnieje możliwości dochodzenia swoich roszczeń i prowadzenie sprawy o zapłatę. Każdy z tych trybów ma swoją specyfikę czy wymogi. Rolą adwokata w sprawie o zapłatę, czy też windykacji należności jest wybranie odpowiedniego trybu, co pozwoli na możliwie sprawne i skuteczne prowadzenie sprawy o zapłatę i windykację należności.

Nasi Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej prowadzą obsługę spraw o zapłatę we wszystkich trybach postępowania, w tym:

– postępowaniu zwykłym

– postępowaniu uproszczonym

– postępowaniu upominawczym

– postępowaniu nakazowym

– elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty – Wrocław

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci w ramach prowadzenia spraw o zapłatę zajmuje się uzyskaniem:

– Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

– Nakazem zapłaty w postępowaniu uproszczonym

– Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty – co to jest nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty wydany w sprawie o zapłatę jest orzeczeniem sądu, jest to deklaratywne stwierdzenie istnienie wymagalnego roszczenia. Jest to zatem merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy o zapłatę i żądaniu pozwu, uwzględniające pozew o zapłatę. Trzeba jednak pamiętać, że nakaz zapłaty wydany w sprawie o zapłatę nie jest prawomocny czy też natychmiast wykonalny z chwilą jego wydania. Sąd wydając bowiem taki nakaz zapłaty nie bada prawidłowości przedstawionych przez powoda dowodów, a jedynie czy zostały spełnione wymogi formalne.

Taki nakaz zapłaty wydany w sprawie o zapłatę jest doręczany pozwanemu, który może w terminie dwóch tygodnie złożyć sprzeciw bądź zarzuty (w zależności od tego czy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym czy nakazowym). Jeżeli pozwany w sprawie o zapłatę złoży sprzeciw/zarzuty, to sprawa przechodzi do tryby zwykłego. Jeżeli zaś pozwany w sprawie o zapłatę nie zaskarży nakazu zapłaty, nakaz taki staje się prawomocny i będzie stanowić podstawę do wszczęcia postepowania egzekucyjnego przed komornikiem.

Sprawa o zapłatę – nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym – postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze to rodzaj sądowego postępowania, który często znajduje zastosowanie w sprawach o zapłatę roszczeń pieniężnych. W istocie znajdzie on zastosowanie do prawie wszystkich roszczeń o charakterze pieniężnym. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sąd zazwyczaj będzie zobowiązany do wyznaczenia rozprawy. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeśli z treści pozwu wynika, że roszczenie jest oczywiście bezzasadne, okoliczności wzbudzają wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego, lub miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, a doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. W nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym nakazuje się pozwanemu, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł w tym terminie sprzeciw.

Sprawa o zapłatę – nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym – postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe jest to postępowanie odrębne przewidziane przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie o zapłatę uzyskamy wyłącznie w ściśle wskazanych przez przepisy przypadkach. Co niezwykle istotne nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, co pozwala na wszczęcie przed komornikiem postępowania mającego na celu zabezpieczenie roszczenie jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sprawy.

Postępowanie to będzie prowadzone wyłącznie wtedy jak powód złoży stosowny wniosek w tym zakresie. Przykładowo, powód powinien zatem w pozwie wnosić o :

rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym w trybie art. 4841 i nast. k.p.c., a tym samym, wnoszę o wydanie przez Sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i orzeczenie przez Sąd, aby strona pozwana zapłaciła stronie powodowej kwotę ____ zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
w transakcjach handlowych liczonymi od dnia ___________ r. do dnia zapłaty,

oraz koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od uprawomocnienia
się orzeczenia do dnia zapłaty, z uwzględnieniem opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa, w terminie dwóch tygodni, albo w tym terminie wniosła środek zaskarżenia;

Postępowanie uproszczone – sprawa o zapłatę

Postępowanie uproszczone stanowi narzędzie mające na celu zwiększenie efektywności rozpoznawania stosunkowo drobnych spraw. Charakteryzuje się ono swoistymi formalnościami i ograniczeniami w możliwości podejmowanie pewnych czynności sądowych. Nadrzędnym celem postępowania uproszczonego jest szybkość postępowania i ograniczenie postępowania dowodowego. Tryb ten będzie miał zastosowanie do spraw m. i. spraw o zapłatę o wartości do 20.000 zł

Obsługa prawna spraw o zapłatę

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły Twojej sprawy i skorzystaj z naszego doświadczenia w prowadzeniu spraw o zapłatę, windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń z zaległych faktur.

Kancelaria prawna Wrocław windykacja

Kancelaria OWO Adwokaci oferuje profesjonalne usługi windykacyjne we Wrocławiu. Zajmujemy się dochodzeniem należności od dłużników, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Dzięki naszemu doświadczeniu i skutecznym metodom działania, pomagamy naszym klientom odzyskać zaległe płatności szybko i efektywnie.

Pozew o zapłatę Wrocław

Nasza kancelaria prawna we Wrocławiu specjalizuje się w przygotowywaniu i prowadzeniu spraw związanych z pozwami o zapłatę. Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących niewywiązywania się z zobowiązań finansowych, dbając o pełne zabezpieczenie ich interesów i skuteczne dochodzenie roszczeń przed sądami.

Windykacja zaległych faktur

OWO Adwokaci oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji zaległych faktur. Nasze działania obejmują monitoring należności, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz reprezentację przed sądami. Dzięki naszemu wsparciu, przedsiębiorcy mogą szybko i skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Kancelaria windykacyjna Wrocław

Jako kancelaria windykacyjna we Wrocławiu, OWO Adwokaci specjalizuje się w odzyskiwaniu należności dla firm i osób prywatnych. Nasze usługi obejmują windykację polubowną, sądową oraz egzekucyjną. Działamy z determinacją i skutecznością, aby zapewnić naszym klientom pełne wsparcie w dochodzeniu ich praw do należności.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO