Sprawy karne wykonawcze Wrocław

Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw karnych wykonawczych. Reprezentujemy naszych klientów w każdym postępowaniu na etapie od uprawomocnienia się wyroku do zakończenia odbywania kary, a nawet po zatarcie skazania. Wspieramy klientów zarówno w celu odroczenia wykonania kary, odbycia jej w systemie dozoru elektronicznego, uzyskania przerwy w jej odbywaniu czy warunkowego przedterminowego zwolnienia. Należy również pamiętać, że w sprawach karnych wykonawczych można uzyskać skrócenie czasu trwania orzeczonych przez sąd środków karnych jak na przykład zakaz prowadzenia pojazdów, wcześniejsze zatarcie skazania czy wstrzymanie wykonania zarządzonej zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce niewykonywanej kary ograniczenia wolności kodeks karny wykonawczy, który reguluje wszystkie kwestie związane z wykonywaniem kar i środków karnych daje wiele narzędzi i instrumentów, by pomóc skazanym na etapie wykonywania kary.

Wstrzymanie wykonania kary

Należy pamiętać, że orzeczenie prawomocne, a niektóre rozstrzygnięcia nawet nieprawomocne podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że po uprawomocnieniu się danego rozstrzygnięcia należy je po prostu wykonać. W przypadku kary powinna ona być odbyta, a względem orzeczonych kosztów, naprawienia szkody, zadośćuczynienia powinny być one zapłacone. Często oskarżeni i skazani mylnie czekają na zawiadomienie sądu o zasadach regulowania kar. Od 2023 roku uchylono przepisy, w których sądy oraz zakłady karne wysyłały tzw. bilet, czyli wezwanie do odbycia kary. Obecnie kara podlega wykonaniu bez osobnego wzywania, czyli po uprawomocnieniu się orzeczenia należy ustalić termin stawienia się we właściwym zakładzie karnym, a następnie rozpocząć wykonywanie kary. Pierwszym możliwym narzędziem, by wykonanie kary odwlec w czasie jest zatem powstrzymanie jej natychmiastowego wykonania. W tym celu składa się wniosek o wstrzymanie wykonania kary – zazwyczaj wraz wnioskiem o odroczenie – i wówczas sąd, który rozpoznaje wniosek właściwy może wstrzymać wykonanie kary. Warunkiem jest wykazanie, że zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, czyli na przykład uzasadnia to sytuacja rodzinna czy zdrowotna skazanego.

Odroczenie wykonania kary

W celu odroczenia wykonania kary możliwe jest złożenie stosownego wniosku, by opóźnić czas jej odbywania. Wniosek ten musi być uzasadniony szczególnymi okolicznościami natury rodzinnej zdrowotnej czy majątkowej lub innej, która przekona sąd, że zasadnym jest uwzględnienie wniosku skazanego. Każdą taką okoliczność należy precyzyjnie udowodnić przedkładając stosowne dokumenty, zaświadczenie lekarskie, umowy o pracę, potwierdzenie wykonywania terapii, akty urodzenia dzieci i tym podobne. Sąd wyznaczy wówczas posiedzenie, na którym wniosek rozpozna może też dopuścić dowód na przykład z opinii biegłego dotyczący weryfikacji stanu zdrowia skazanego. W przypadku bardzo złej sytuacji zdrowotnej sąd może, a czasem musi odroczyć wykonanie kary bezterminowo. Najczęściej sąd odracza jednak wykonanie kary na kilka miesięcy, maksymalnie do roku. Możliwym jest złożenie wniosku o dalsze odroczenie, jeżeli wcześniejsze udzielone było na kilka miesięcy. Łączny czas odroczenia nie może przekraczać jednego roku.

Dozór elektroniczny (SDE)

Możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego to jedno z najkorzystniejszych rozwiązań kodeksu karnego wykonawczego. Umożliwia skazanemu odbycie kary w ramach tak zwanego aresztu domowego poprzez przebywanie w określonym przedziale godzinowym w miejscu swojego zamieszkania z prawem do jego opuszczania na czas pracy, zakupów, opieki medycznej i tym podobnych. Karę w systemie dozoru elektronicznego mogą odbyć skazani wobec których orzeczono maksymalnie jeden rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany musi wykazać, że odbycie kary w SDE pozwoli na zrealizowanie celów jej orzeczenia. warto w takim postępowaniu wykazać się zatrudnieniem, regulowaniem alimentów, zapłaceniem kosztów procesu, wykonaniem środków kompensacyjnych czy podjęciem terapii odwykowej. do wniosku należy przedłożyć pisemną zgodę wszystkich dorosłych współzamieszkujących

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Zasadą jest odbycie orzeczonej kary w całości, lecz każdy skazany po odbyciu określonej części orzeczonej kary (zazwyczaj jej połowie) może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jeżeli skazany wykaże, że dotychczasowy proces resocjalizacji przebiega pozytywnie może liczyć na przychylność sądu. Kluczowe w tej sprawie jest zachowanie skazanego w toku odbywania kary. W sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie sąd zawsze zwraca się o przedstawienie opinii z jednostki penitencjarnej w której skazany odbywa karę dotyczącej zachowania skazanego. im więcej pozytywnych informacji tym większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sądu. Do wniosku zawsze warto przedłożyć dokumenty mogące poświadczyć, że skazany ma zapewnioną pracę w warunkach wolnościowych lub inne dokumenty korzystnie wpływające na ocenę jego sytuacji.

Inne ważne sprawy karne wykonawcze

Kodeks karny wykonawczy reguluje wykonywanie nie tylko kar, ale też środków karnych. Pozwala zatem na między innymi skrócenie tychże środków. Spośród kar regulowane są też inne kary takie jak ograniczenie wolności. Często zdarza się, że skazany który nie wykona prac społecznie użytecznych, czyli kary ograniczenia wolności otrzymuje postanowienie o jej zamianie na karę zastępczą pozbawienia wolności. Wówczas karę taką powinien odbyć w zakładzie karnym. można jednak złożyć wniosek o jej wstrzymanie i przywrócenie możliwość wykonywania prac społecznych. W sprawach karnych należy również pamiętać o instytucji zatarcia, czyli momencie, w którym po upływie określonego czasu wykonania orzeczonych kar za popełnione przestępstwa ponownie jesteśmy traktowani jako osoby niekarane. Proces ten w niektórych przypadkach można przyspieszyć co pozwala na wcześniejsze wyczyszczenie karty karnej.

Adwokat w sprawach karnych wykonawczy

W sprawach karnych wykonawczych warto korzystać z pomocy adwokata. Będzie on potrafił dobrać odpowiednią linii argumentacji, by przekonać sąd do odroczenia kary, dozoru elektronicznego lub warunkowego przedterminowego zwolnienia. Adwokat doradzi również jakie dokumenty należy przygotować i załączyć do wniosku. Adwokat bierze także udział w posiedzeniach wyznaczonych przez sąd w tym tych mających miejsce w zakładzie karnym. Warto zatem skorzystać ze specjalisty od prawa karnego wykonawczego. Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa karnego wykonawczego – zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO