Aktualności

15 marca, 2024

Jak prawidłowo złożyć wniosek dowodowy w sprawie karnej?

15 marca, 2024

Znaczenie wniosku dowodowego

W postępowaniu karnym, skuteczność argumentacji może zależeć od umiejętności właściwego zgłaszania i uzasadniania wniosków dowodowych. Zrozumienie, jak prawidłowo sporządzić wniosek dowodowy, jest kluczowe dla każdego, kto uczestniczy w postępowaniu karnym – czy to jako oskarżony, oskarżyciel, obrońca czy pełnomocnik. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest wniosek dowodowy, kto ma prawo go złożyć, jakie są wymogi formalne, jakie terminy należy przestrzegać, a także jak należy go uzasadnić, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie przez sąd.

Czym jest wniosek dowodowy i kto może go złożyć?

Wniosek dowodowy to kluczowe narzędzie w postępowaniu karnym, umożliwiające stronom przedstawienie dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje stronom procesu, a więc oskarżycielom – publicznym czy posiłkowym, oskarżonemu, jak i obrońcy lub pełnomocnikowi. Jego celem jest wskazanie dowodów, które strona uważa za niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz do obrony swoich praw. Sąd rozpoznając złożone wnioski może je uwzględnić i dopuścić dany dowód lub też wniosek oddalić.

Wymogi formalne i terminy złożenia wniosku dowodowego

Wniosek dowodowy powinien być sformułowany pisemnie i precyzyjnie określać żądane dowody, jak np. zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty. Wniosek można też złożyć ustnie do protokołu w czasie rozprawy, lecz i tak należy go wcześniej przygotować, by móc go precyzyjnie przedstawić. Domagając się przesłuchania świadków należy wskazać ich adresy korespondencyjne lub inne dane umożliwiające sądowi ich wezwanie. Wnioskując o dopuszczenie dowodu z dokumentu należy mieć jego wyraźny odpis, a najlepiej oryginał lub wskazać miejsce gdzie dokument ten będzie się znajdował. Istotne jest także, aby wniosek zawierał jasne uzasadnienie znaczenia tych dowodów dla sprawy. Termin złożenia wniosku jest uzależniony od etapu postępowania – zawsze warto jednak wnioski składać z wyprzedzeniem tak by sąd mógł się z nimi zapoznać i dopuścić jeszcze przed rozprawą. Składanie wniosków w ostatniej chwili może skutkować ich oddaleniem. W postępowaniu karnym w przeciwieństwie do postępowania cywilnego nie ma sztywnych reguł dowodowych, co do terminu ich przedstawiania. Sąd może jednak zobowiązać strony do przedstawienia ostatecznych wniosków w określonym terminie pod rygorem pominięcia tych później zgłoszonych.

Sztuka uzasadniania wniosku dowodowego

Uzasadnienie wniosku dowodowego wymaga od strony składającej wniosek dokładnej analizy sprawy i jasnego określenia, dlaczego zaproponowane dowody są kluczowe i istotne. Zwyczajowo we wniosku określa się dany dowód – np. zeznania świadka Jana Kowalskiego, wskazując następnie okoliczność, czyli czego relacja świadka ma dowieść. Wystarczy więc wskazać, że przesłuchanie Jana Kowalskiego jest istotne, albowiem widział, jak – przykładowo – oskarżony kradł samochód. Ważne jest, by uzasadnienie było logiczne i spójne oraz możliwie precyzyjnie wskazywało związek ze sprawą oraz wagę danego dowodu. Strona powinna bowiem wskazać, w jaki sposób zaproponowane dowody mogą wpłynąć na ustalenia faktyczne w sprawie.

Strategia i taktyka w składaniu wniosków dowodowych

Składanie wniosków dowodowych to nie tylko formalność, ale często strategiczne działanie w procesie karnym. Strony powinny dokładnie przemyśleć, jakie dowody są rzeczywiście istotne dla sprawy, a także jak ich zgłoszenie wpłynie na całościową narrację procesową. Warto mieć na uwadze, że nadmiar wniosków o dopuszczenie dowodów, szczególnie tych mało istotnych, może rozmyć kluczowe argumenty. Dobrze też na bieżąco reagować na sytuację procesową i składać wnioski – przykładowo – podważające wiarygodność danego świadka, który właśnie został przesłuchany. Moment składania wniosków jest również istotny, albowiem niektóre okoliczności warto podnosić już na początku procesu, a inne na jego końcu.

Powody oddalenia wniosku dowodowego przez sąd

Sąd może oddalić wniosek dowodowy z kilku powodów. Może się to wydarzyć, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, na przykład brakuje w nim precyzyjnego uzasadnienia lub wykazania okoliczności i związku ze sprawą. Najczęstszym powodem może być uznanie dowodu za nieistotny, jeśli sąd stwierdzi, że wnioskowany dowód nie przyczyni się do wyjaśnienia kluczowych faktów. Sąd może również oddalić wniosek, jeśli uzna, że został on złożony zbyt późno lub jeżeli dana teza została już udowodniona. Wniosek należy też odpowiednio sprecyzować i przedstawić, albowiem sąd może też nie uwzględnić wniosków dotyczących dowodów, których nie da się przeprowadzić. Zrozumienie tych powodów jest kluczowe, aby unikać błędów i zwiększyć szanse na dopuszczenie wnioskowanego dowodu.

Znaczenie profesjonalnej pomocy prawnej

W złożonych sprawach karnych, gdzie skuteczne składanie wniosków dowodowych może decydować o wyniku sprawy, nieoceniona jest rola doświadczonego adwokata. Profesjonalny prawnik pomoże nie tylko w prawidłowym sformułowaniu wniosku, ale także w opracowaniu skutecznej strategii dowodowej, która uwzględnia wszystkie aspekty procesu karnego. Wniosek dowodowy to potężne narzędzie w rękach stron postępowania karnego. Jego właściwe sformułowanie i umiejętne wykorzystanie mogą znacząco wpłynąć na przebieg i wynik sprawy.

Zobacz także:

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

18 marca, 2024

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak się bronić?

15 marca, 2024

Jak prawidłowo złożyć wniosek dowodowy w sprawie karnej?

15 marca, 2024

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

15 marca, 2024

Jak udowodnić stalking?

15 marca, 2024

Jak zostać oskarżycielem posiłkowy w sprawie karnej

15 marca, 2024

Podjęcie terapii w sprawie karnej

15 marca, 2024

Sprawa narkotykowa – jak się bronić?

15 marca, 2024

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551