Aktualności

18 marca, 2024

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

18 marca, 2024

Czym jest odroczenie wykonania kary i kto można się o nie ubiegać?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności to procedura prawna, umożliwiająca skazanemu przesunięcie w czasie rozpoczęcia odbywania kary. Jest to szansa dla osób, które z poważnych przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub zawodowych nie mogą natychmiast rozpocząć odbywania kary. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy, jak skutecznie ubiegać się o odroczenie kary, co jest kluczowe dla skazanych dążących do złagodzenia konsekwencji prawnych.

Kiedy można ubiegać się o odroczenie?

Odroczenie wykonania kary jest możliwe w przypadkach, gdy okoliczności życiowe skazanego nie pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie odbywania kary i wymagają jego obecności poza zakładem karnym. Do najczęstszych przyczyn należą:

  • Poważne problemy zdrowotne, wymagające leczenia lub operacji,
  • Opieka nad członkiem rodziny znajdującym się w złym staniem zdrowia,
  • Urodzenie dziecka przez partnerkę skazanego,
  • Ukończenie terapii odwykowej,
  • Przeprowadzenie niezbędnego remontu mieszkania,
  • Zabezpieczenie finansowe rodziny np. poprzez ukończenie pracy czy kontraktu,
  • Inne ważne zdarzenia życiowe, które należy uznać za istotne.

Jak złożyć wniosek o odroczenie? Opłata i załączniki

Wniosek o odroczenie wykonania kary należy złożyć na piśmie do Sądu I instancji, który wydał wyrok w sprawie. Powinien on zawierać dokładne uzasadnienie prośby, wskazując konkretne przyczyny i okoliczności. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenia lekarskie, akt urodzenia dziecka czy inne dowody potwierdzające przedstawione okoliczności. Ważne jest, aby wniosek złożyć jak najwcześniej, najlepiej zaraz po wystąpieniu okoliczności uzasadniających odroczenie. Do pisma załącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 80 zł lub wniosek o zwolnienie z niej. Opłatę można uiścić, wykupując znaki w serwisie płatności sądowych tutaj.

Co z wstrzymaniem wykonania samej kary?

Samo złożenie wniosku nie wstrzymuje wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że policja i sąd będą podejmowały czynności w celu doprowadzenia skazanego do odbycia orzeczonej kary. Niezbędnym jest złożenie osobnego wniosku o jej wstrzymanie do czasu rozpoznania pisma skazanego o odroczenie wykonania kary. Wniosek może być złożony w osobnym dokumencie lub w treści samego wniosku o odroczenie. Aby przekonać sąd do tego, by wstrzymał wykonanie kary, trzeba również odpowiednio argumentować, przekonując, że jej natychmiastowe wykonanie spowoduje poważne, negatywne konsekwencje dla skazanego i jego bliskich. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary rozpoznawać będzie ten sam sąd, do którego kierujemy wniosek o jej odroczenie. Prośba ta nie podlega dodatkowej opłacie.

Co zrobi Sąd po wpłynięciu wniosku?

Po wpłynięciu wniosku następuje w pierwszej kolejności losowanie sędziego, który rozpozna sprawę. Następnie sędzia zwróci się do Krajowego Rejestru karnego o nadesłanie aktualnej karty karnej skazanego. Ponadto w zależności od okoliczności sprawy sąd może również zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub powołać biegłego w celu oceny stanu zdrowia, jeżeli uzna to za zasadne, lub jeżeli skazany o to wniesie. Sąd może również już na początku wyznaczyć termin posiedzenia w sprawie rozpoznania wniosku, ale często dzieje się to dopiero w momencie, gdy do sądu wpłynął już wskazane wyżej dokumenty, czyli przede wszystkim wywiad środowiskowy, opinia biegłego oraz karta karna.

Co przekona Sąd do udzielenia odroczenia wykonania kary?

Na to pytanie nie ma jednej, prostej odpowiedzi. Regułą jest natychmiastowe wykonanie kary, więc odroczenie jest od reguły tej odstępstwem i musi być uzasadnione konkretnymi okolicznościami sprawy. Należy zatem przekonać sąd, że sytuacja życiowa skazanego jest taką wyjątkową okolicznością. Nie wystarczy przykładowo samo podniesienie faktu posiadania dzieci, ponieważ sąd uzna, że skazany, które dzieci posiada, nie powinien był popełniać przestępstw. Można natomiast wykazywać, że obecny etap rozwoju dziecka oraz jego aktualne potrzeby uniemożliwiają wykonanie kary w tym konkretnym momencie. Również sytuacja zdrowotna, zarówno ta dotycząca skazanego, jak i jego bliskich może przekonać sąd do odroczenia, ale tylko wtedy, kiedy będzie należycie udokumentowana i kiedy wykazane zostanie staranie (w tym osobiste zaangażowanie skazanego) by tę sytuację zdrowotną poprawić. W przypadku terapii odwykowej istotna będzie nie deklaracja skazanego o chęci jej odbycia, ale już faktyczne jej rozpoczęcie i trwanie. Podsumowując, każda okoliczność będąca podstawą wniosku o odroczenie musi być rzetelna, konkretna i autentyczna, by sąd mógł na podstawie tej okoliczności kara odroczyć.

Rola adwokata w sprawach karnych wykonawczych?

W procesie ubiegania się o odroczenie wykonania kary kluczową rolę odgrywa wsparcie doświadczonego adwokata. Profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona zarówno przy przygotowywaniu wniosku, jak i reprezentowaniu skazanego przed sądem. Adwokat może również doradzić w kwestiach proceduralnych i pomóc w zebraniu niezbędnych dokumentów.

Podsumowanie

Odroczenie wykonania kary to procedura, która może znacząco wpłynąć na życie skazanego i jego bliskich. Kluczem do sukcesu jest rzetelne przygotowanie wniosku i uzasadnienie prośby, wsparte solidną dokumentacją. Warto korzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą przejść przez cały proces i zwiększą szanse na pomyślne rozpatrzenie wniosku. Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, a decyzja sądu zależy od indywidualnej oceny konkretnych okoliczności.

Zobacz także:

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

18 marca, 2024

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak się bronić?

15 marca, 2024

Jak prawidłowo złożyć wniosek dowodowy w sprawie karnej?

15 marca, 2024

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

15 marca, 2024

Jak udowodnić stalking?

15 marca, 2024

Jak zostać oskarżycielem posiłkowy w sprawie karnej

15 marca, 2024

Podjęcie terapii w sprawie karnej

15 marca, 2024

Sprawa narkotykowa – jak się bronić?

15 marca, 2024

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551